fullmenu close

커뮤니티

신주발행공고(12월 14일 ~ 12월 28일)

  • 날짜
    2021-12-14 20:05:21
  • 조회수
    1434
  • 추천수
    0

                                                              신주발행공고


당사는 2021. 12. 14 이사회 결의에서 상법 제 418조 제2항 및 정관 제8조 제2항 6호에 의거 제3자 배정방식에 유상증자 신주발행을 결의하였음으로 

상법 제418조 4항에 따라 다음과 같이 공고합니다.


◆신주의 종류와 수 : 보통주 207,694주

◆주식 액면금액 금5,000

신주의 발행방법 제3자 배정방식

◆신주의 발행가액 : 1주 금130,000원

◆신주의 인수방법 :정 관 제8조 제2항 6호에 의거 제3자 배정함

신주의 청약일 : 2021년 12월 28일 ~ 2021년 12월 29일

주금 납입일 : 2021년 12월 29일

◆청약지 및 주금납입처 중소기업은행(원천동)

                             

                                                                        2021.12. 14

                                                            이피캠텍 주식회사 대표이사  이성권

                                                   충청북도 음성군 삼성면 대성로547번길 111-12